دلنوشته های جدید عاشقانه و پرمعنا

دلنوشته های جدید عاشقانه و پرمعنا

مجموعه : مطالب عاشقانه
دلنوشته های جدید عاشقانه و پرمعنا

زندگـی هیـچ نمـی گویـد ؛
نشـانت می دهـد …!

ریچــــارد بـــــاخ

*********************
**************

مـا از عروسـک هـا کمتریـم ،
آنهـا مُـرده بودنـد و زندگـی مـی کردنـد ؛
مـا زندگـی مـی کنیـم و مُرده ایـم .

بــــهرام بیضایــــی | ندبــه

*********************
**************

شیفتـگی آن اسـت کـه شمـا چشـمان زنـی را دوسـت بداریـد ،

بـی آنکـه رنـگ آن را بـه یـاد آوریـد .

یوهــان ولفــگانگ گــوته

*********************
**************

نـه تنهـا راهِ حلـی نیسـت ،
بلکـه اصـلا مسـئله ای مطـرح نیسـت !

آلبــــر کامــــو

*********************
**************

آدم وقتـی یـه حـس تکـرار نشـدنی رو بـا یکـی تجـربه میکـنه ،
دیگـه نمیتـونه اون حـس رو بـا کـس دیگـه ای تجـربه کنـه ،
بعضـی حـس هـا خـاص و نـاب هسـتند ؛
مثـل بعضـی آدم هـا !

ویســـلاوا شیمبورســـکا

*********************
**************

عشـق حـد وسـط نـدارد ؛
یـا نابـود مـی کنـد ، یـا نجـات مـی دهـد !

ویکــــتور هوگــــو

*********************
**************

بیاییـد شکـرگـزار وجـود ابلهـان باشـیم ،
کـه اگـر آنهـا نبودنـد ،
دیگـران بـه جـایی نمـی رسـیدند …!

مـــارک توایـــــن

*********************
**************

از عجـایب روزگـار ایـن اسـت کـه زن در عیـن زیبایـی ، وفـادار هـم باشـد !

اســـکار وایلــــد

*********************
**************

شـاید ایـن دنیـا جهنـم سیـاره ی دیگـری باشـد .

آلـــدوس هاکســـلی

*********************
**************

اگـر در آنِ واحـد بـه دنبـالِ چنـد خـرگوش بـروی ، بـه هیـچ کـدام نخواهـی رسـید .

فئــودور داستایفسکـــی | جنایـت و مکافــات

*********************
**************

از همـه غـم انگـیزتر زمانـی مـی باشـد ،
کسـی کـه دوسـتش داری ،
ﻫﯿـﭻ ﺗﻼﺷـﯽ ﺑـﺮﺍی ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺖ ﻧمـی کنـد !

ارنســـتو ســـاباتو

هایلایت (115)

یـک خطیـب خـوب بایـد موضـوع را حلاجـی کنـد ، نـه شنونـده را !

وینـــستون چرچـــیل

*********************
**************

اگـر یـک سـالِ تمـام خاموشـی گزینـی ،

یـاوه گویـی را از یـاد مـی بـری و سخـن گفـتن را مـی آمـوزی .

فـــردریش نیچــــه

*********************
**************

زمـان خیانـت همیـشه در اوج اعتمـاد مـی باشـد .

ناپلئـــون بـــناپارت

*********************
**************

در روزگـاری کـه دروغ یـک واقعـیت عمومـی اسـت ،

بـه زبـان آوردن حقیـقت یـک اقـدام انقلابـی اسـت .

جـــورج اورول

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه