مجموعه : مجله خبری روز. اقدام بحث برانگیز و بین المللی در اودنسه دانمارک رسانه ای شد . به گزارش ایران ناز ، باغ وحشت دانمارک با جمع آوری کودکان و مردم در یک نمایش عجیب اقدام به کالبد شکافی یک شیر کردند. مسئولانباغ وحش بدون در نظر گرفتن سن و سال اقدام به چنین رویداد خشم برانگیزی شدند. کودکان که از ترس جیغ و فریاد می کشیدند و از بوی تعفن شیر مرده بینی و دهانشان را پوشانده بودند مجبور بودند این وضعیت را تماشا کنند . قبل از این موضوع یک سال پیش هم رویدادی مشابه این با یک زرافه انجام دادند. و خ ...

اقدام کثیف مسئولان باغ وحش مقابل کودکان (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
اقدام کثیف مسئولان باغ وحش مقابل کودکان (عکس)

اقدام بحث برانگیز و بین المللی در اودنسه دانمارک رسانه ای شد .به گزارش ایران ناز ، باغ وحشت دانمارک با جمع آوری کودکان و مردم در یک نمایش عجیب اقدام به کالبد شکافی یک شیر کردند. مسئولانباغ وحش بدون در نظر گرفتن سن و سال اقدام به چنین رویداد خشم برانگیزی شدند.

کودکان که از ترس جیغ و فریاد می کشیدند و از بوی تعفن شیر مرده بینی و دهانشان را پوشانده بودند مجبور بودند این وضعیت را تماشا کنند .

قبل از این موضوع یک سال پیش هم رویدادی مشابه این با یک زرافه انجام دادند. و خشم بین المللی را بر انگیخت.

اقدام کثیف مسئولان باغ وحش مقابل کودکان (عکس)

اقدام کثیف مسئولان باغ وحش مقابل کودکان (عکس)

اقدام کثیف مسئولان باغ وحش مقابل کودکان (عکس)

اقدام کثیف مسئولان باغ وحش مقابل کودکان (عکس)

اقدام کثیف مسئولان باغ وحش مقابل کودکان (عکس)

اقدام کثیف مسئولان باغ وحش مقابل کودکان (عکس)

اقدام کثیف ��سئولان باغ وحش مقابل کودکان (عکس)

اقدام کثیف مسئولان باغ وحش مقابل کودکان (عکس)

اقدام کثیف مسئولان باغ وحش مقابل کودکان (عکس)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه